Tired of ads? Upgrade to paid account and never see ads again!
Previous Entry Share Next Entry
ԷՔՍՊՐՈՄՏ
մեր լեռներան
lernci
(Պոեմ)

Մենք խաղաղ էինք մեր լեռների պէս,
Դուք հողմերի պես խուժեցիք վայրագ:

Մենք ձեր դէմ ելանք մեր լեռների պէս,
Դուք հողմերի պէս ոռնացիք վայրագ:

Բայց մենք հավերժ ենք մեր լեռների պէս,
Դուք հողմերի պէս կը կորչեք վայրագ:

You are viewing lernci