Previous Entry Share Next Entry
ԷՔՍՊՐՈՄՏ
մեր լեռներան
lernci
(Պոեմ)

Մենք խաղաղ էինք մեր լեռների պէս,
Դուք հողմերի պես խուժեցիք վայրագ:

Մենք ձեր դէմ ելանք մեր լեռների պէս,
Դուք հողմերի պէս ոռնացիք վայրագ:

Բայց մենք հավերժ ենք մեր լեռների պէս,
Դուք հողմերի պէս կը կորչեք վայրագ:

?

Log in